תקנון אתר

ברוכ\ה הבא\ה לאתר האינטרנט של GM OPTICAL בע”מ (להלן: “האתר” או GM OPTICAL”).

נבקשך לקרוא בעיון את התנאים בטרם כניסתך לאתר, שכן בעצם שימושך באתר הנך מאשר\ת כי קראת את התנאים וכי את\ה מסכימה לתנאים הכתובים בו ואם לא קראת, 
כי ניתנה לך האפשרות לקרוא והנך מסכימ\ה ומאשר\ת כי תנאים אלה יחולו עליך ללא כל תנאי או השגה וכי גילך עולה על 18 שנים.
יתכן ונשנה את תנאי השימוש מעת לעת בין היתר, ככל שישתנו השירותים המוצעים ו/או התכנים וכד’. 
הננו ממליצים על קריאה חוזרת של תנאי השימוש מידי פעם. מועד התחולה של תנאי שימוש אלה מופיע בראש הדף.
תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים, כמובן, גם לנשים. כך גם ככל שקיים שימוש בלשון זכר, הינו מתייחס כמובן גם לנקבה.

זכויות קניין רוחני

המידע והתוכן הזמין באתר, ובין היתר “המראה הכללי של האתר”, הסימנים מסחריים, הסמלים, המלל, התמונות, העיצובים, הגרפיקה, הווידאו, השמע, הינו רכוש GM OPTICAL, 
אלא אם כן צוין אחרת. הנך רשאית להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
אינך רשאית להשתמש או להציג בפומבי או להעתיק או למסור לצד ג’ כל חלק באתר, לרבות העתקה, שינוי, שכפול, עריכה, תרגום או עיבוד תוכן האתר לאתרי אינטרנט אחרים, 
בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכל הקשור והנובע בכך, 
ללא אישור מראש ובכתב של GM OPTICAL.
לידיעתך, הפרה של זכויות הקניין רוחני עשויה להוביל לידי תביעה אזרחית ו/או הליכים פליליים.

הצהרה והתחייבות

בשימושך באתר הנך מצהיר\ה ומתחייב\ת להשתמש באתר בדרך מקובלת ובתום לב וכי אינך מפר\ה את הוראות כל דין ובין היתר, 
זכויות קניין רוחני של צד שלישי לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, 
ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים כלשהם וכי אינך מפיצה בדרך כל שהיא כל פרסום אן חומר אחר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, 
ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני וכי אינך עושה שימוש בפעילות לצורך הפצת מידע ו/או פרטים שאינם כדין ובין היתר, 
אינך מוציאה לשון הרע, פוגעת בפרטיות או כל הפרה אחרת של הוראות הדין וכי כל פעולה שלך הינה באחריותך הבלעדית.

מידע באתר

המידע והתוכן באתר זה נערכו ונבדקו . עם זאת, ייתכן שבתום לב יפלו טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. GM OPTICAL אינה יכולה לשאת באחריות בדבר האיכות, 
המהימנות והעדכניות או הדיוק של תוכן האתר. יתכן שהמידע יהיה עדכני למועד מסוים, אך ישתנה לאחר מכן. 
GM OPTICAL אינה מתחייבת לכך שהתיאורים, הצבעים, המידע באשר למוצריה או כל תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכניים וללא שגיאות. 
אל תסתמכ\י על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי. קודם שהחלטת לפעול על יסוד מידע כזה, 
 כל החלטה שתקבל\י ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך הבלעדית. 
GM OPTICAL אינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יתאימו לציפיותיך ו/או דרישותיך.

שירותים המחייבים רישום

באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה. תוכלי ליהנות משירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך לכל הנלווה לשירות.
בזמן הרשמתך לשירות תתבקשי ליתן פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. 
עליך ליתן אך פרטים נכונים ומלאים. פרטים שגויים ימנעו ממך את האפשרות להשתמש בשירות וכן את האפשרות ליצירת קשר עמך בשעת הצורך. 
באם חל שינוי בפרטיך, אנא דאגי לעדכנם אם ברצונך להמשיך וליהנות מן השירות.
GM OPTICAL רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 
GM OPTICAL רשאית גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו בכל עת בין היתר, מן הסיבות הבאות: אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים/חלקיים. אם בצעת מעשה או מחדל, 
הפוגעים או עלולים לפגוע GM OPTICAL או בצדדים שלישיים כשלהם. 
אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את הסכם השימוש בשירות או הפרת כל דין. אם תעשי כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל אופן שהוא וכד’.

שיפוי

הינך מתחייבת לשפות את GM OPTICAL בגין כל נזק, הפסד, אובדן – רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובין היתר, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 
בנוסף, תשפי את GM OPTICAL בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתעלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם תכנים שתמסרי לפרסום באתר.
לעניין סעיף זה “GM OPTICAL” משמעו, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה.

שינויים באתר והפסקת השירות

GM OPTICAL רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. 
שינויים מסוג זה עלולים לגרום לתקלות או אי-נוחות וכיו”ב מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי GM OPTICAL בשל השינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך ביצועם.
GM OPTICAL רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם. GM OPTICAL תשתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת שירותים אלה לפחות שבעה ימים מראש.

רכישה באמצעות האתר

1.1    תנאי ראשוני לביצוע עסקה באתר הינו כי הינך 
מחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הרשומות להלן, וכי הינך רשאית על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור, ושברשותך כתובת תא דואר אלקטרוני פעילה.
1.2    לשם ביצוע הרכישה תידרשי במהלך שהותך באתר, להכניס את פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכן פרטים נלווים נוספים.
1.3    מספר התשלומים ותנאי האשראי יהיו בהתאם למצוין באתר בעת הרכישה. במידה ולא צוינו פרטים אלה, יבוצע החיוב בתשלום אחד בכפוף לתנאי חברת האשראי.
1.4    לאחר ש GM OPTICAL תקבל אישור חברת האשראי בגין הרכישה, יבוצע עיבוד הזמנתך ומשלוח הפריטים המבוקשים בכפוף להימצאות הפריטים המבוקשים במלאי ובהתאם לתנאי תקנון זה. 
מובהר כי GM OPTICAL אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.
1.5    באם ובעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, לרבות כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס באשראי וכו’, ו/או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ולא תפעלי שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, GM OPTICAL תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.6    בעת ביצוע הרכישה הינך מצהירה כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת הרכישה הינו כרטיס בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הנו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעות כרטיס האשראי. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהירה, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשית על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד והחלטות האורגנים המוסמכים שלה, לבצע את הרכישה.
1.7  GM OPTICAL תעשה כל שביכולתה להבטיח כי יהיה מלאי מספק של המוצרים המופיעים באתר ואולם מובהר כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת ולרבות עקב ביקוש, אפשרויות אספקה וגורמים נוספים, ו
כי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים ו/או טרם חודש. בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, תהא GM OPTICAL רשאית לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה אליך על ביטול העסקה.

מוצרים

2.1    האתר משמש כאמור, בין היתר, למטרות מכירת מוצרים המשווקים על ידי GM OPTICAL.
2.2    המוצרים המוצגים באתר הינם רק חלק ממוצרי GM OPTICAL הנמכרים על ידה . 
GM OPTICAL רשאית לשנות בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, את המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר.
2.3    יובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.

מחירים

3.1    כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כדין ואינם כוללים דמי משלוח כמפורט בתנאי שימוש אלה.
3.2    המחירים המוצגים הם המחירים הנכונים למועד הנקוב בדף המחירים.
3.3    GM OPTICAL שומרת לעצמה הזכות לשנות את מחירי המוצרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
3.4   המחירים המצויינים באתר האינטרנט תקפים לאתר בלבד.

משלוח

4.1    משלוח המוצרים יתבצע תוך 3 ימי עסקים ממועד אישור הרכישה על ידי חברת האשראי.
4.2.   המוצר/ים ישלח/ו באמצעות חברת ההפצה לבית העסק, לפי הכתובת הרשומה בפרטי ההזמנה באתר. עלות המשלוח (נכון למועד זה) הינה בסך 20 ₪. בגין רכישה של מעל של 500 ₪ – יהא המשלוח חינם. עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/ים והיא תתווסף למחיר הכולל של המוצרים. עלות המשלוח תפורסם באתר. GM OPTICAL שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת את עלות דמי המשלוח.
4.3    יעדי אספקת המוצר/ים הינם בשטחים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל.
4.4    מובהר כי ככל שבמועד הרכישה באתר יימסרו על ידך פרטים שאינם נכונים ואשר יביאו לידי כך כי GM OPTICAL לא תוכל לספק לידיך את הפריטים המבוקשים וכי הזמנתך תוחזר לידי GM OPTICAL, תחויבי בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

ביטול עסקה

5.1    במקרה של ביטול שלא מחמת פגם במוצר או אי התאמה, כמשמעותם בסעיף 14 ה’ (ב) לחוק הגנת הצרכן, עליך לפנות אל GM OPTICAL בהודעה בתיבת “צור קשר” באתר. או באמצעות הטלפון ולהודיע על רצונך לבטל את העסקה.
5.2    לאחר הודעתך על ביטול עליך לתאם עם שרות הלקוחות את החזרת המוצרים.
5.3    לאחר שליחת המוצרים עליך להודיע לשירות הלקוחות של GM OPTICAL, את מספר הזיהוי של המשלוח.
5.4    המוצרים יוחזרו כחדשים באריזתם המקורית ושלא נעשה בהם שימוש האחריות בגין כל פגם שיגרם למוצר עקב אריזה רשלנית תחול עליך.
5.5    עם קבלת המוצרים, תיצור עמך מחלקת שירות הלקוחות קשר להסדרת פרטי ההחזר באמצעות כרטיס האשראי.
5.6    הזיכוי בגין ביטול העסקה יבוצע בהתאם לנוהלי חברת האשראי – ולא לפני  חלוף 14 יום מקבלת המוצר במשרדי GM OPTICAL. מן הזיכוי יופחתו דמי ביטול בשיעור של 5% .

אחריות למוצרים

האחריות למוצרים הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ובהתאם לתנאי תקנון זה.

הגבלת אחריות

6.1    בשום מקרה, GM OPTICAL ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר. בנוסף, GM OPTICAL ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל.
6.2    GM OPTICAL אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו  וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי GM OPTICAL או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, 
         בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות התקשורת, אצל GM OPTICAL או אצל מי מספקיה ולא תישא בכל אחריות לשיבוש ו/או לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת האתר כאמור הנך מצהירה כי ידוע לך שהגלישה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים.
6.3    GM OPTICAL לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובים אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה ובו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.
6.4    במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי GM OPTICAL, תהא GM OPTICAL רשאית, אך לא חייבת, 
         לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.
6.5    השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS). GM OPTICAL אינה יכולה להתאימם לצרכיך האישיים. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה בגין דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים והורדת נתונים מהאתר יעשו, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה. GM OPTICAL ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם.
6.6    GM OPTICAL מבקשת להבהיר כי על אף שהיא עושה את מירב המאמצים כי המידע יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן, האתר איננו נקי מאי דיוקים או טעויות. השימוש באתר זה נעשה אפוא על אחריותך בלבד.
6.7    GM OPTICAL תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי GM OPTICAL תהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.

כללי

ל GM OPTICAL שיקול הדעת הבלעדי לשנות תנאי שימוש אלה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא תנאי השימוש מפעם לפעם.
אי שימוש בזכות המוקנית ל GM OPTICAL על פי תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. 
כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהא זכאית המשתמשת, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיח את תביעתה בכל עילה שהיא, 
עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותה לקבל השבה של כל תשלום ששילמה ל GM OPTICAL באם ביה”מ המוסמך יקבע כי היא זכאית להשבה.
מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלו אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תשארנה בעינן.

Digital Workshop
סימפלי - בית מלאכה דיגיטלי
Powered by Simply
usermap-markershopping-cartphonephone-squareenvelopewhatsappcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram